Squad Servers Version B19.4.37.30125, page 6

Rank Server Players Status Map
499
0 / 36 Chora Invasion v1
501
0 / 16 Al Basrah RAAS v1
502
0 / 80 CAF_Gorodok_RAAS_v2
503
0 / 80 Sumari RAAS v1
506
0 / 4 Jensen's Range v3
509
0 / 80 Mutaha Skirmish v1
510
0 / 80 Kamdesh Invasion v3
511
0 / 80 Al Basrah Skirmish v1
513
0 / 40 Jensen's Range v1
514
0 / 80 Al Basrah AAS v1
517
0 / 80 Narva AAS v2
519
0 / 64 Gorodok Skirmish v1
530
0 / 80 Jensen's Range v2
533
0 / 80 Yehorivka AAS v1
535
0 / 43 Kamdesh AAS v1
543
0 / 80 Jensen's Range v2
544
0 / 40 Kohat RAAS v4
547
0 / 10 Jensen's Range v3
553
0 / 60 SAM_Training_Newbies
555
0 / 80 CAF_Narva_RAAS_v1
556
0 / 80 CAF_Manic-5_RAAS_v3
559
0 / 80 Jensen's Range v3
562
0 / 80 Al Basrah Invasion v2
564
0 / 12 Jensen's Range v3
565
0 / 80 Al Basrah AAS v1