Squad Servers In United Kingdom

Rank Server Players Status Map
51
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
55
76 / 80 Tallil Outskirts Invasion v2
58
0 / 42 Gorodok RAAS v4
65
0 / 72 Skorpo Skirmish v1
96
0 / 80 Al Basrah Invasion v2
175
0 / 20 Jensen's Range v1
181
0 / 80 Sumari AAS v1
182
0 / 80 SPM_Chora_TDM_v1
185
0 / 60 SPM_OPFirstLight_AAS_v1
189
1 / 80 Logar Valley Skirmish v1
190
0 / 80 Fool's Road Skirmish v2
191
0 / 60 SPM_OPFirstLight_AAS_v1
220
0 / 80 Mutaha Skirmish v1
277
0 / 80 Jensen's Range v3
291
0 / 40 Logar Valley Skirmish v1
292
0 / 80 Logar Valley AAS v1
304
0 / 40 Logar Valley AAS v2
308
0 / 45 SPM_OPFirstLight_AAS_v1
313
0 / 80 CAF_Kamdesh_RAAS_v1
320
0 / 10 Kamdesh Skirmish v1
321
0 / 80 Fool's Road RAAS v3
329
0 / 10 Slaughterhouse_Skirmish
338
0 / 60 SPM_OPFirstLight_AAS_v1
397
0 / 40 SPM_FoolsRoad_AAS_v2
406
0 / 36 SPM_OPFirstLight_TDM_v1