Squad Servers In United Kingdom

Rank Server Players Status Map
4
0 / 80 Gorodok Invasion v2
5
57 / 80 Yehorivka AAS v2
7
0 / 80 Narva_ZombieHives_v1
13
0 / 80 Logar Valley AAS v1
18
0 / 50 Jensen's Range
23
1 / 80 Kokan PAAS v1
98
0 / 80 Logar Valley AAS v1
99
0 / 24 Logar Valley INS v1 Night
100
0 / 80 Logar Valley INS v1 Night
106
0 / 80 Chora AAS v2
108
0 / 80 Sumari AAS v3
117
0 / 10 Logar PAAS V1
147
0 / 20 Jensen's Range
159
0 / 54 Gorodok AAS v2
161
0 / 20 Jensen's Range
169
0 / 80 Chora AAS v1
170
0 / 60 Logar Valley AAS v1
193
0 / 70 Kohat AAS v1
230
0 / 24 OPFirstLight_SAAS18_v1
231
0 / 80 Yehorivka AAS v2
246
0 / 80 Nanos_Training_Map
271
0 / 64 Logar PAAS V1
275
0 / 80 Logar Valley AAS v1
281
53 / 80 OP First Light AAS v1
330
0 / 80 Al Basrah Conquest v1