Squad Servers In United Kingdom

Rank Server Players Status Map
2
36 / 80 Belaya Invasion v2
8
79 / 80 Chora RAAS v1
12
1 / 80 Kohat RAAS v1
17
0 / 50 Jensen's Range v3
34
0 / 30 Jensen's Range v3
44
0 / 80 Logar Valley AAS v1
64
0 / 24 Logar Valley RAAS v1
65
0 / 80 Logar Valley Skirmish v1
66
74 / 80 Gorodok Destruction v1
68
78 / 80 Kamdesh Invasion v2
74
78 / 80 Gorodok RAAS v2
77
0 / 30 Yehorivka RAAS v3
81
0 / 80 Sumari AAS v3
94
0 / 10 Yehorivka AAS v2
102
0 / 60 Al Basrah Invasion v2
103
0 / 72 Logar Valley Insurgency v1
110
0 / 20 Sumari RAAS v1
153
0 / 80 Chora AAS v1
156
0 / 80 Jensen's Range v3
183
0 / 10 Logar Valley RAAS v1
196
0 / 40 Logar Valley AAS v1
204
2 / 10 Jensen's Range v3
231
0 / 8 Logar Valley AAS v1
248
0 / 80 Logar Valley AAS v1
316
0 / 80 Gorodok RAAS v2