Squad Servers In United Kingdom

Rank Server Players Status Map
1
0 / 100 Chora_Skirmish_v1
18
0 / 100 JensensRange_GB-MIL
19
0 / 100 Chora_Insurgency_v1
30
1 / 100 CAF_Mutaha_RAAS_v2
35
0 / 100 Chora_Skirmish_v1
70
0 / 100 JensensRange_US-RUS
82
0 / 100 JensensRange_GB-MIL
91
0 / 40 Albasrah_AAS_v1
92
0 / 80 Albasrah_AAS_v1
100
0 / 40 Albasrah_AAS_v1
117
0 / 40 Albasrah_AAS_v1
182
0 / 100 Gorodok_RAAS_v2
202
0 / 100 JensensRange_GB-MIL
215
0 / 30 JensensRange_GB-MIL
258
0 / 40 Albasrah_AAS_v1
276
0 / 20 Albasrah_AAS_v1
308
0 / 100 Fallujah_Skirmish_v1
359
0 / 100 MEE_Sumari_AAS_v2_SAFvIS
382
0 / 100 Fallujah_Skirmish_v1
387
96 / 100 CAF_AlBasrah_Invasion_v3
449
0 / 50 Albasrah_AAS_v1
500
0 / 82 Chora_Insurgency_v1
548
0 / 100 Albasrah_AAS_v1
555
0 / 100 Mutaha_AAS_v1
565
0 / 80 Albasrah_AAS_v1