Squad Servers In United Kingdom

Rank Server Players Status Map
3
0 / 80 Yehorivka Invasion v1
6
1 / 80 Belaya RAAS v1
16
0 / 80 Logar Valley AAS v1
18
0 / 50 Jensen's Range v3
35
TLRGaming.com Training Server
0 / 60 Jensen's Range v2
76
0 / 80 Logar Valley AAS v1
77
0 / 24 Nanos_Training_Map
78
0 / 80 Logar Valley AAS INF v1
81
17 / 80 Logar Valley AAS v1
83
78 / 80 Belaya RAAS v1
96
0 / 80 Tallil Outskirts RAAS v1
102
0 / 24 Chora Insurgency v1
111
0 / 40 Sumari AAS v3
138
0 / 54 Yehorivka Conquest v1
139
0 / 24 Logar Valley AAS INF v1
145
0 / 10 Jensen's Range v1
147
0 / 70 Al Basrah Insurgency v1
159
0 / 36 Sumari RAAS v1
161
0 / 60 Mestia Invasion v2
168
0 / 72 Tallil Outskirts RAAS v1
191
0 / 45 Logar Valley AAS v1
195
58 / 80 Kokan AAS v1
213
0 / 10 Logar Valley AAS v1
227
1 / 20 Jensen's Range v1
274
0 / 16 ar_baggage