Squad Servers In Russia

Rank Server Players Status Map
37
0 / 80 Yehorivka AAS v1
48
TGO Россия
1 / 80 Yehorivka Skirmish v1
102
0 / 32 Jensen's Range v2
117
80 / 80 Mestia RAAS v1
150
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
152
4 / 80 Chora Skirmish v1 Night
166
0 / 20 Kohat Invasion v1
254
0 / 20 Jensen's Range v3
264
0 / 40 Jensen's Range v2
267
0 / 50 Kamdesh Skirmish v1
269
0 / 60 Sumari Skirmish v1
298
0 / 55 Tallil Outskirts AAS v1
337
0 / 80 Tallil Outskirts RAAS v2
359
0 / 50 Al Basrah Invasion v1
388
0 / 40 Troopers_CrashLanding_Night
398
0 / 50 Al Basrah RAAS v1
453
0 / 80 Logar Valley AAS v1
467
0 / 40 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
486
0 / 90 Jensen's Range v2
488
0 / 40 Tallil Outskirts Skirmish v2
597
0 / 80 Logar Valley AAS v1