Squad Server List, page 7

Rank Server Players Status Map
151
0 / 80 Gorodok Skirmish v1
152
0 / 51 Skorpo Invasion v2
153
0 / 40 Jensen's Range v1
154
0 / 80 SPM_OPFirstLight_SKIRM_v1
155
0 / 60 SPM_OPFirstLight_AAS_v1
156
0 / 80 HC_Yehorivka_RAAS_v1
157
0 / 40 Logar Valley Insurgency v1
158
0 / 80 SPM_OPFirstLight_AAS_v1
159
0 / 80 Logar Valley AAS v1
160
0 / 80 Jensen's Range v3
161
0 / 10 Jensen's Range v3
162
0 / 80 SPM_OPFirstLight_TC_v1
163
0 / 80 SquadJam_Basrah
164
0 / 80 CAF_Gorodok_RAAS_v2
165
0 / 8 Belaya Skirmish v1
166
0 / 40 Al Basrah AAS v1
167
0 / 80 CAF_Jensens_Range_v4
168
0 / 40 Jensen's Range v2
169
0 / 80 Sumari AAS v1
170
0 / 80 Jensen's Range v2
171
0 / 20 Jensen's Range v1
172
0 / 10 Gorodok AAS v2
173
0 / 4 Jensen's Range v3
174
0 / 80 Narva RAAS v1
175
0 / 80 Al Basrah Insurgency v1