Squad Server List, page 7

Rank Server Players Status Map
151
0 / 20 Manic_Invasion_v2
152
0 / 10 Jensen's Range v1
153
0 / 80 Sumari RAAS v1
154
0 / 81 Belaya TC v1
155
0 / 30 Logar Valley AAS v1
156
2 / 80 Yehorivka Skirmish v2
157
0 / 10 Jensen's Range v3
158
0 / 80 Skorpo AAS v1
159
0 / 80 Jensens_Range_v4
160
0 / 4 Logar Valley Skirmish v1
161
0 / 10 Logar Valley AAS v1
162
0 / 80 Jensen's Range v3
163
0 / 80 Skorpo Skirmish v1
164
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1
165
77 / 80 Narva RAAS v1
166
0 / 80 Sumari RAAS v1
167
0 / 80 Sumari RAAS v1
168
0 / 20 Okis_Island
169
0 / 80 Jensen's Range v2
170
0 / 80 Jensen's Range v2
171
0 / 80 Jensen's Range v2
172
0 / 16 Jensen's Range v3
173
0 / 80 Sumari RAAS v2
174
0 / 10 Yehorivka RAAS v2
175
0 / 20 Belaya Invasion v2