Squad Servers In Poland

Rank Server Players Status Map
303
0 / 64 Jensen's Range v1
336
0 / 64 Troopers_CrashLanding
425
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
429
0 / 40 Mestia Invasion v2
503
0 / 80 Yehorivka AAS v3
586
0 / 72 Kohat RAAS v1
654
0 / 80 Chora PAAS v1