Squad Servers In Poland

Rank Server Players Status Map
7
15 / 80 Chora AAS v1
27
0 / 30 Narva AAS v1
42
0 / 80 Narva Skirmish v1
117
0 / 40 Chora Skirmish v1 Night
154
0 / 80 Kohat Invasion v1
337
0 / 64 Jensen's Range v2
357
0 / 40 Narva AAS v2
573
0 / 80 Fool's Road Skirmish v1