Squad Servers Version a-13.0.10.15699

Rank Server Players Status Map
22
0 / 30 Chora Invasion v1
23
0 / 40 Yehorivka AAS v4
41
0 / 40 Logar Valley Skirmish v1
58
0 / 36 Yehorivka RAAS v1
80
0 / 64 Tallil Outskirts AAS v1
82
0 / 30 Chora Invasion v1
83
0 / 30 Jensen's Range v2
88
0 / 50 Jensen's Range v2
102
0 / 72 Logar Valley AAS v1
109
0 / 20 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
111
0 / 80 Sumari AAS v2
114
0 / 20 Jensen's Range v3
136
0 / 72 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
138
0 / 40 Yehorivka AAS v2
141
0 / 80 Logar Valley RAAS v1
154
0 / 80 Kohat Invasion v1
155
0 / 80 Gorodok RAAS v3
156
0 / 5 Yehorivka AAS v2
157
0 / 80 Logar Valley RAAS v1
163
0 / 72 Fool's Road AAS v3
164
0 / 80 Gorodok RAAS v3
168
0 / 80 Chora AAS v2
171
0 / 40 Kohat Skirmish v1
172
0 / 20 Fool's Road AAS v3
173
0 / 40 Sumari AAS v3