Vote For Squad Server #8790

Random Servers

Rank Server Players Status Map
112
29 / 80 SQZ_BloodyBridge_Hives_SquadZ
265
78 / 80 Narva AAS v1
264
0 / 30 Logar Valley AAS v1
220
0 / 72 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
324
0 / 40 Gorodok Skirmish v1