Squad Server #7160

Random Servers

Rank Server Players Status Map
284
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
340
0 / 80 Helimod_Skorpo_Invasion_v1
38
55 / 80 Kohat RAAS v3
71
0 / 40 Kohat Insurgency v1
99
0 / 40 Chora Skirmish v1 Night