Squad Server #15090

Random Servers

Rank Server Players Status Map
602
3 / 10 Squad_Aim_Map_Classic
498
0 / 80 Al Basrah Insurgency v1
152
0 / 80 Kohat AAS v2
395
0 / 100 Al Basrah Skirmish v1
127
0 / 80 Mutaha Skirmish v1