Squad Servers In Turkey

Rank Server Players Status Map
5
[TR/EU] Odyssey Squad Community
0 / 100 CAF_Manic_RAAS_v4
8
37 / 100 Yehorivka_Skirmish_v2
38
2 / 100 Gorodok_Skirmish_v1
41
0 / 100 Yehorivka_Skirmish_v2
292
0 / 60 Tallil_RAAS_v4
416
0 / 80 JensensRange_US-RUS
461
0 / 60 Albasrah_AAS_v1
506
0 / 60 Albasrah_AAS_v1
540
0 / 60 Gorodok_Skirmish_v1
658
0 / 60 Albasrah_AAS_v1
664
0 / 100 Kamdesh_RAAS_v1
737
0 / 100 Kokan_RAAS_v1
757
0 / 100 Albasrah_AAS_v1
870
0 / 100 Albasrah_AAS_v1
887
0 / 100 SD_Narva_Skirmish_V1
921
0 / 31 Albasrah_AAS_v2
978
0 / 50 Albasrah_AAS_v1
1027
0 / 100 Gorodok_Invasion_v1