Squad Servers In Turkey

Rank Server Players Status Map
202
0 / 80 Yehorivka Invasion v2
426
0 / 40 Logar Valley Insurgency v1
542
0 / 20 Logar Valley Insurgency v1