Squad Servers In Germany, page 6

Rank Server Players Status Map
511
0 / 10 Belaya Invasion v2
512
0 / 90 Yehorivka AAS v3
523
0 / 11 Tallil Outskirts RAAS v1
530
0 / 20 Gorodok AAS v2
537
0 / 20 Jensen's Range v2
538
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1
539
0 / 20 Jensen's Range v2
543
0 / 40 Logar Valley AAS INF v1
546
0 / 10 Logar Valley AAS INF v1
547
0 / 4 Logar Valley AAS v1
548
0 / 10 Sumari RAAS v1
549
0 / 10 Logar Valley AAS v1