Squad Servers In France

Rank Server Players Status Map
6
[CoFra] French Coalition #1 (EU)
0 / 80 Gorodok RAAS v1
9
0 / 80 Tallil Outskirts RAAS v2
16
0 / 80 Fool's Road Skirmish v1
74
0 / 80 Logar Valley INS v1 Night
100
0 / 80 Narva Skirmish v1
102
0 / 80 Belaya RAAS v1
113
0 / 8 Sumari Insurgency v1
117
0 / 80 Sumari AAS v1
121
0 / 32 Jensen's Range v3
137
80 / 80 Mestia RAAS v1
139
0 / 40 Chora Invasion v1 Night
140
0 / 64 Belaya RAAS v1
148
0 / 64 Kohat Invasion v1
183
0 / 20 Jensen's Range v3
213
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
228
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
244
0 / 40 Logar Valley AAS INF v1
286
0 / 80 Kokan AAS v2
306
0 / 80 Fool's Road Skirmish v2
307
0 / 80 Logar Valley AAS v1
331
0 / 80 Kohat AAS v1
380
0 / 80 Sumari AAS v3