Squad Servers In China

Rank Server Players Status Map
23
47 / 100 Kohat RAAS v1
31
67 / 100 Lashkar Valley RAAS v1
36
0 / 66 CAF_Manic-5_Skirmish_v2
90
3 / 80 Fallujah Invasion v1
204
0 / 30 Al Basrah TC v2
206
0 / 80 Mutaha Invasion v1
240
83 / 100 CAF_Al_Basrah_Invasion_v2
241

0 / 80 Sumari AAS v1
242
0 / 80 Chora RAAS v1
243
0 / 100 CAF_Al_Basrah_Invasion_v1
345
0 / 100 Fallujah Skirmish v1
374
0 / 80 SAGA_ActivitySquare
380
0 / 100 Gorodok RAAS v2
387
99 / 100 Kamdesh RAAS v3
388
0 / 40 Tallil Outskirts RAAS v2
389
53 / 100 Tallil Outskirts RAAS v2
400
95 / 100 Gorodok AAS v2
409
0 / 10 Jensen's Range v2
411
1 / 100 Jensen's Range v2
413
0 / 80 Jensen's Range v2
414

18 / 100 Yehorivka RAAS v1
415
0 / 80 Kohat Invasion v2
417

34 / 90 Skorpo AAS v1
422
0 / 100 Jensen's Range v3
424
1 / 80 Jensen's Range v3