Squad Servers In China

Rank Server Players Status Map
213
0 / 80 Logar Valley RAAS v1
214
0 / 50 Yehorivka AAS v1
217
1 / 80 Chora AAS v2
218
5 / 80 Jensen's Range v2
227
0 / 82 Chora AAS v1
229
0 / 80 Yehorivka RAAS v1
230
0 / 80 Sumari RAAS v1
235
0 / 30 Jensen's Range v2
237
0 / 20 Jensen's Range v2
238
0 / 80 Kamdesh Invasion v2
239
0 / 80 Narva Skirmish v1
240
0 / 80 Kohat Skirmish v1
241
0 / 80 Narva Skirmish v1
242
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
244
0 / 82 Narva AAS v2
246
0 / 80 Jensen's Range v3
247
1 / 80 Belaya Invasion v2
248
0 / 80 Jensen's Range v2
253
0 / 80 Narva Skirmish v1
265
0 / 84 Skorpo Invasion v2
268
0 / 80 Tallil Outskirts Invasion v2
276
1 / 20 Logar Valley RAAS v1
278
0 / 80 Narva RAAS v1
296
0 / 80 Narva Skirmish v1
345
0 / 80 Jensen's Range v2