Squad Servers In China

Rank Server Players Status Map
300
0 / 80 Logar Valley INS v1
309
0 / 80 Logar Valley INS v1
310
1 / 80 Fool's Road AAS v1
317
0 / 80 Logar Valley AAS v1
319
0 / 80 Fool's Road Skirmish
326
7 / 80 Mestia Invasion v1
327
95 / 80 Narva PAAS v1
329
0 / 80 Belaya AAS v1
331
0 / 80 Narva AAS v3
332
3 / 50 Sumari AAS v1
360
0 / 80 Mestia AAS v2
403
0 / 70 Jensen's Range
416
0 / 80 Al Basrah PAAS v2
419
0 / 32 Kohat AAS v1
429
0 / 38 Logar Valley INS v1 Night
441
0 / 76 Logar Valley INS v1 Night
481
0 / 76 Logar PAAS V1
517
0 / 34 Fool's Road AAS v1 INF
577
0 / 60 Logar PAAS V1
589
0 / 80 Belaya AAS v1
627
0 / 40 Gorodok AAS v2