Squad Servers In Canada

Rank Server Players Status Map
8
0 / 100 GC_Kashyyyk_AAS_V1
44
0 / 100 Sumari AAS v1
77
0 / 10 Al Basrah Skirmish v1
102
0 / 40 Bugs_Tauris_Assault
146
0 / 100 Narva RAAS v1
147
0 / 100 CAF_Lashkar_Valley_RAAS_v1
176
100 / 100 CAF_Nanisivik_RAAS_v1
186
60 / 100 Gorodok RAAS v5
199
0 / 100 Al Basrah Insurgency v1
214
0 / 100 Skorpo Invasion v1
219
0 / 35 Yehorivka RAAS v1
250
0 / 100 Kohat RAAS v1
281
0 / 100 Chora AAS v1
359
0 / 80 Al Basrah AAS v1
369
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
379
0 / 40 Bugs_Eyja
411
0 / 100 Kohat AAS v1
412
0 / 80 SPM_Chora_SKIRM_v1
528
0 / 80 Al Basrah AAS v2
536
0 / 20 Jensen's Range v2
721
0 / 100 Albasrah_RAAS_v1
727
0 / 80 Albasrah_AAS_v2
729
0 / 80 Tallil_AAS_v1
756
0 / 80 CAF_GooseBay_Invasion_v2
762
0 / 80 Albasrah_AAS_v2