Squad Servers Version B20.2.0.38.32854, page 3

Rank Server Players Status Map
395
0 / 20 CAF_Kohat_Invasion_v1
417
0 / 80 Gorodok AAS v1
476
0 / 80 SQZ_Sumari_LastStand_SquadZ
481
0 / 80 Chora RAAS v2
485
0 / 80 Mestia TC v1
486
0 / 80 Kashyyyk_INV_V1
493
0 / 80 Jensen's Range v1
503
0 / 1 Al Basrah AAS v1
504
0 / 32 Al Basrah AAS v1
509
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v2
511
0 / 80 Belaya RAAS v1
513
0 / 80 Narva Skirmish v1
514
0 / 80 Al Basrah AAS v1
517
0 / 80 Al Basrah AAS v1
518
0 / 20 CAF_Nanisivik_AAS_v1
521
0 / 16 Sumari RAAS v1
535
0 / 80 Skorpo RAAS v4
538
0 / 80 Logar Valley AAS v1
539
0 / 80 Logar Valley AAS v1
542
0 / 80 Mestia Invasion v1
543
0 / 80 GeonosisV31_AAS_v1
545
0 / 80 HC_Albasrah_AttackAndDefend
546
0 / 80 CAF_Manic-5_Skirmish_v1
547
0 / 80 Kamdesh Insurgency v1
548
0 / 80 CAF_Mutaha_RAAS_v1