Squad Servers Version B20.0.1.32.32352

Rank Server Players Status Map
29
0 / 32 Jensen's Range v1
66
0 / 80 Logar Valley RAAS v1
85
0 / 40 Jensen's Range v2
95
1 / 10 Narva AAS v1
102
0 / 80 Jensen's Range v2
140
0 / 80 Jensen's Range v1
141
0 / 80 Jensen's Range v1
142
0 / 80 Jensen's Range v1
170
0 / 80 Sumari Insurgency v1
207
0 / 80 Jensen's Range v3
217
0 / 40 Jensen's Range v2
220
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
226
0 / 80 Fool's Road Skirmish v1
227
1 / 30 Tallil Outskirts Skirmish v2
239
0 / 80 CAF_Yehorivka_TC_V1
247
0 / 80 Jensen's Range v2
269
0 / 40 Tallil Outskirts Skirmish v1
271
0 / 80 Fool's Road RAAS v2
275
0 / 40 Chora TC v1
276
0 / 80 Al Basrah AAS v1
277
0 / 80 Belaya RAAS v1
280
0 / 80 Al Basrah Skirmish v1
286
0 / 80 CAF_Belaya_AAS_v1
289
0 / 80 Al Basrah TC v1
313
0 / 80 Al Basrah AAS v1