Squad Servers Version b-18.0.5.24840, page 3

Rank Server Players Status Map
52
0 / 20 CAF_Jensens_Range_v4
53
0 / 80 Logar Valley Skirmish v1
54
0 / 80 Sumari Skirmish v1
55
78 / 80 Belaya RAAS v3
57
72 / 80 Skorpo AAS v1
58
0 / 42 Gorodok RAAS v4
59
0 / 72 Gorodok TC v1
60
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
61
41 / 80 Mutaha Skirmish v1
62
2 / 80 Skorpo Skirmish v1
63
0 / 80 Jensen's Range v1
64
5 / 80 Tallil Outskirts Tanks v1
66
0 / 80 Logar Valley AAS v1
67
0 / 80 Chora TC v1
68
0 / 80 Al Basrah Skirmish v2
69
0 / 70 SPM_OPFirstLight_SKIRM_v1
70
0 / 80 Yehorivka AAS v1
71
79 / 80 Kohat AAS v1
72
0 / 80 Skorpo TC v1
74
0 / 80 Logar Valley RAAS v1
75
0 / 80 SQZ_LogarValley_Hives_v1_Night_
76
0 / 65 Logar Valley RAAS v1
77
0 / 80 Belaya Skirmish v1
78
10 / 80 Kokan Skirmish v1
79
0 / 80 CAF_Tallil_Outskirts_RAAS_v1