Squad Servers Version b-17.0.13.23847, page 2

Rank Server Players Status Map
408
0 / 80 Logar Valley AAS v1
439
0 / 80 Skorpo TC v3
447
0 / 10 Yehorivka RAAS v3
455
0 / 20 Jensen's Range v2
458
0 / 80 Skorpo Invasion v1
463
0 / 80 Kamdesh RAAS v1
465
0 / 80 Yehorivka RAAS v1
466
0 / 12 Logar Valley AAS v1
468
0 / 14 Logar Valley Insurgency v1
477
0 / 10 Mestia Invasion v2
478
0 / 80 Fool's Road Invasion v1
479
0 / 80 Kamdesh RAAS v1
480
0 / 80 Jensen's Range v1
483
0 / 80 Gorodok Insurgency v1
485
0 / 80 Belaya RAAS v1
487
0 / 12 Logar Valley AAS v1
489
0 / 64 Jensens_Range_v4
491
0 / 10 Jensen's Range v2
496
0 / 80 Jensen's Range v1
497
0 / 80 Jensen's Range v3
498
0 / 80 Kamdesh AAS v1
501
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
505
0 / 4 Yehorivka RAAS v3
507
0 / 80 Sumari AAS v1
508
0 / 80 Al Basrah Insurgency v1