Squad Servers Version a-16.0.12.21682, page 5

Rank Server Players Status Map
339
0 / 24 Gorodok Invasion v2
340
0 / 80 Skorpo Skirmish v1
346
0 / 42 Chora Insurgency v1
347
0 / 75 Yehorivka RAAS v1
348
0 / 80 Yehorivka Skirmish v2
354
0 / 60 Tallil Outskirts AAS v1
361
0 / 80 Narva Destruction v1
364
0 / 80 Yehorivka Skirmish v2
368
0 / 80 Skorpo Skirmish v1
369
0 / 80 Kamdesh RAAS v3
370
0 / 80 Belaya RAAS v1
376
0 / 16 Jensen's Range v2
378
0 / 80 Al Basrah Invasion v2
383
0 / 80 Jensen's Range v1
390
0 / 80 Fool's Road Destruction v1
397
0 / 26 Narva Skirmish v1
398
0 / 80 Kokan RAAS v1
400
0 / 80 Chora AAS v2
401
0 / 80 Fool's Road Skirmish v2
403
0 / 80 Kohat Skirmish v1
404
0 / 20 Mutaha RAAS v1
405
0 / 80 Kamdesh Skirmish v1
407
0 / 80 Yehorivka AAS v2
408
0 / 80 Kohat AAS v1
411
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v2