Squad Servers Version a-15.4.6.19500

Rank Server Players Status Map
65
0 / 72 Skorpo Skirmish v1
110
0 / 70 Belaya Skirmish v1
602
0 / 80 Jensen's Range v1
672
0 / 80 Kohat Invasion v2