Squad Servers Version a-15.4.6.19500

Rank Server Players Status Map
87
0 / 72 Skorpo Skirmish v1
155
0 / 80 Jensen's Range v1
165
0 / 90 Gorodok Invasion v1
170
0 / 70 Belaya Skirmish v1
177
0 / 10 Sumari RAAS v1
188
0 / 80 Sumari Skirmish v1
190
0 / 10 Sumari Skirmish v1
191
0 / 80 Jensen's Range v1
192
0 / 80 Kohat Invasion v2
354
0 / 80 Jensen's Range v1
386
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
451
0 / 80 Yehorivka Invasion v1
500
0 / 10 Chora TC v1
526
0 / 80 Yehorivka Invasion v2
550
0 / 80 Chora Invasion v1 Night
611
0 / 30 Narva_FF_v3_r2
658
0 / 60 Jensen's Range v1
676
0 / 20 Manic_Invasion_v2
710
0 / 10 Yehorivka Skirmish v2
711
0 / 80 CorvetteAssaultV1
719
0 / 10 Jensen's Range v2
721
0 / 80 Chora AAS v2
722
0 / 80 Narva AAS v1
725
0 / 80 Kohat Skirmish v1
726
0 / 82 Kamdesh Insurgency v2