Squad Servers Version a-14.0.11.17221, page 6

Rank Server Players Status Map
161
0 / 80 Mestia AAS v2
164
0 / 80 Chora TC v1
167
0 / 10 Jensen's Range v3
170
0 / 60 Jensen's Range v2
171
0 / 80 Yehorivka AAS v5
173
0 / 10 Kohat Invasion v2
174
77 / 80 Al Basrah Invasion v2
175
0 / 20 Jensen's Range v2
177
0 / 80 Jensen's Range v2
180
0 / 40 Jensen's Range v1
181
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
182
0 / 20 Chora AAS v1
183
0 / 80 Skorpo RAAS v1
184
0 / 40 Logar Valley AAS v1
185
0 / 10 Logar Valley AAS v1
186
0 / 80 Jensen's Range v1
187
0 / 36 Jensen's Range v1
188
0 / 80 Tallil Outskirts RAAS v1
189
0 / 10 Logar Valley Skirmish v1
190
0 / 90 Belaya RAAS v1
191
0 / 10 Gorodok Skirmish v1
192
0 / 72 Narva Invasion v1
193
0 / 80 Fool's Road AAS v1
194
0 / 80 Jensen's Range v1
195
5 / 40 Jensen's Range v1