Squad Servers Version a-13.1.6.16335, page 4

Rank Server Players Status Map
94
1 / 80 Yehorivka AAS v2
95
19 / 80 Al Basrah Skirmish v1
96
0 / 10 Jensen's Range v1
98
0 / 72 Logar Valley Skirmish v1
99
0 / 60 Gorodok AAS v1
100
0 / 80 Logar Valley RAAS v1
103
80 / 80 Belaya RAAS v1
104
0 / 72 Tallil Outskirts Skirmish v1
105
0 / 76 Chora Invasion v1 Night
107
0 / 82 Jensen's Range v2
108
0 / 80 Al Basrah Skirmish v1
110
1 / 80 Sumari AAS v2
113
0 / 80 Logar Valley Skirmish v1
116
0 / 10 Jensen's Range v2
121
78 / 80 Yehorivka RAAS v1
122
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
123
0 / 80 Fool's Road Skirmish v2
124
0 / 20 Jensen's Range v3
125
0 / 80 Chora Invasion v1 Night
126
73 / 80 Logar Valley AAS v1
129
34 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
130
56 / 80 Gorodok RAAS v4
131
75 / 80 Gorodok RAAS v1
132
18 / 80 Sumari AAS v3
135
0 / 80 Narva Skirmish v1