Squad Servers Version a-12.2.9.10881, page 5

Rank Server Players Status Map
129
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
130
1 / 80 Logar Valley AAS v1
131
0 / 80 Sumari RAAS v1
132
0 / 80 Logar Valley AAS v1
134
0 / 64 Tallil Outskirts Skirmish v2
135
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
138
78 / 80 Gorodok AAS v4
139
0 / 80 Narva RAAS v1
141
0 / 80 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
142
0 / 40 Jensen's Range v2
144
0 / 20 Jensen's Range v2
145
0 / 80 Kohat AAS v2
146
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
147
78 / 80 Narva AAS v3
148
0 / 40 Jensen's Range v2
149
0 / 76 Kokan RAAS v1
150
0 / 76 Fool's Road Skirmish v1
151
0 / 76 Kohat Skirmish v1
153
0 / 80 Kohat RAAS v1
154
0 / 40 Kohat AAS v1
155
2 / 80 Chora Insurgency v1
156
0 / 72 Fool's Road AAS v1
157
0 / 50 Jensen's Range v2
158
0 / 78 Tallil Outskirts Skirmish v1
160
2 / 74 Belaya RAAS v1