Squad Servers Version a-12.2.9.10881, page 17

Rank Server Players Status Map
420
0 / 80 Chora Insurgency v1
421
0 / 40 Yehorivka RAAS v1
422
0 / 40 Gorodok AAS v2
423
0 / 80 Logar Valley Insurgency v1
424
0 / 40 Yehorivka Invasion v2
425
0 / 40 Chora Skirmish v1 Night
426
0 / 40 Fool's Road AAS v3
427
0 / 40 Logar Valley AAS INF v1
428
0 / 100 Sumari AAS v3
429
0 / 80 SQZ_LogarValley_Hives_v1_SquadZ
430
0 / 80 Al Basrah Invasion v1
431
0 / 80 Fools_Road_AAS_v1_Animals
433
0 / 60 Kamdesh Insurgency v2
434
0 / 80 Al Basrah Invasion v2
435
0 / 40 Fool's Road AAS v3
436
0 / 4 Gorodok AAS v3
437
0 / 80 Chora Invasion v1 Night
438
0 / 80 Sumari RAAS v1
439
0 / 80 Chora AAS v1
440
0 / 80 Al Basrah Insurgency v1
441
0 / 80 Al Basrah Invasion v1
442
0 / 30 Gorodok AAS v1
443
0 / 80 Al Basrah Invasion v1
444
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
445
0 / 40 Logar Valley AAS INF v1