Squad Servers Version a-12.2.9.10881

Rank Server Players Status Map
17
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
86
0 / 80 Belaya AAS v3
119
0 / 16 Yehorivka Skirmish v1
134
0 / 72 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
464
0 / 40 Chora Skirmish v1 Night
661
0 / 40 Chora AAS v2