Squad Servers Version a-12.0.85.9838

Rank Server Players Status Map
19
0 / 66 Yehorivka AAS v2
21
0 / 66 Yehorivka AAS v2
89
0 / 40 Narva Invasion v1
104
0 / 12 Jensen's Range v3
108
0 / 50 Sumari Insurgency v1
115
0 / 80 Logar Valley AAS v1
131
0 / 80 Logar Valley AAS v1
139
0 / 40 Chora Invasion v1 Night
148
0 / 64 Kohat Invasion v1
151
0 / 70 Gorodok AAS v4
155
0 / 80 Sumari RAAS v1
170
0 / 80 Logar Valley AAS v1
273
0 / 32 Logar Valley AAS INF v1
309
0 / 40 Gorodok AAS v1
336
0 / 40 Logar Valley AAS v1
358
0 / 72 Al Basrah Invasion v1
359
0 / 72 Al Basrah Invasion v1
368
0 / 80 Jensen's Range v3
404
0 / 80 Yehorivka AAS v1
408
0 / 40 Al Basrah Insurgency v1
428
0 / 40 Logar Valley AAS v1
469
0 / 80 Mestia AAS v1
477
0 / 80 Logar Valley AAS v1
481
0 / 80 Logar Valley AAS v1
482
0 / 76 Logar Valley AAS v1