Squad Server List, page 24

Rank Server Players Status Map
576
0 / 80 Chora AAS v2
577
0 / 80 Heelsum Single 01
578
0 / 80 Yehorivka Skirmish v2
579
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
580
0 / 20 Jensen's Range v2
581
0 / 20 Jensen's Range v2
582
0 / 40 Yehorivka AAS v4
583
0 / 80 Sumari RAAS v1
584
0 / 16 Gorodok Invasion v2
585
0 / 20 Jensen's Range v2
586
0 / 50 Yehorivka Destruction v1
587
0 / 76 Logar Valley AAS v1
588
0 / 20 Jensen's Range v2
589
0 / 40 Logar Valley Skirmish v1
590
0 / 20 Jensen's Range v2
591
0 / 10 Logar Valley AAS v1
592
0 / 20 Logar Valley Insurgency v1
593
0 / 40 Logar Valley RAAS v1
594
0 / 12 Jensen's Range v3
595
0 / 12 Jensen's Range v1
596
0 / 20 Logar Valley Insurgency v1
597
0 / 80 Chora AAS v1
598
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
599
0 / 6 Logar Valley AAS v1
600
0 / 40 Logar Valley Skirmish v1