Best Ping Around Western Europe

Find Squad servers with the best ping (latency) around Western Europe.

Rank Server Players Status Map
9
0 / 20 Al Basrah Skirmish v2
52
0 / 80 Kamdesh Invasion v2
61
0 / 80 Narva Skirmish v1
67
0 / 64 Kohat Skirmish v1
70
0 / 40 Logar Valley Insurgency v1
78
0 / 72 Skorpo Skirmish v1
97
0 / 80 Sumari AAS v1
114
0 / 10 Chora AAS v1
116
0 / 80 Kamdesh Skirmish v1
122
0 / 30 Logar Valley AAS v1
126
0 / 80 Jensens_Range_v4
160
0 / 80 Tallil Outskirts Skirmish v1
161
0 / 80 Gorodok AAS v2
174
0 / 80 Yehorivka Skirmish v1
182
0 / 80 Logar Valley AAS v1
184
0 / 70 Belaya Skirmish v1
193
0 / 80 Chora Invasion v1 Night
206
0 / 80 Al Basrah RAAS v1
241
0 / 80 Narva Invasion v2
250
0 / 80 Al Basrah TC v1
253
0 / 80 Al Basrah Invasion v2
255
0 / 80 Fool's Road RAAS v1
268
0 / 90 Kamdesh Insurgency v1
277
0 / 80 Mestia Invasion v2
304
0 / 80 Kamdesh Skirmish v1