Best Ping Around Australia, Sydney

Find Squad servers with the best ping (latency) around Australia, Sydney.

Rank Server Players Status Map
15
OzzyGaming.com.au/discord - Squad Server
0 / 80 Al Basrah Skirmish v1
31
0 / 64 Fool's Road AAS v1
40
1 / 80 Yehorivka AAS v1
43
0 / 82 Kamdesh Insurgency v2
95
24 / 80 Narva Skirmish v1
115
0 / 40 Logar Valley AAS v1
125
0 / 80 Sumari RAAS v1
200
0 / 10 Chora TC v1
204
0 / 80 Sumari Skirmish v1
265
0 / 80 Logar Valley AAS v2
266
0 / 20 Anaconda_AAS_V1
287
0 / 82 Kamdesh Insurgency v2
297
6 / 80 Logar Valley Skirmish v1
357
2 / 80 Logar Valley Skirmish v1
2
58 / 80 Logar Valley AAS v1
4
9 / 80 Kamdesh Skirmish v1
3
73 / 80 Kohat Insurgency v1
142
0 / 20 Jensen's Range v1
389
0 / 10 Fool's Road Destruction v1
11
0 / 64 Kokan RAAS v2
259
0 / 36 Kohat RAAS v4
262
0 / 36 Kohat Insurgency v1
54
0 / 80 Fool's Road Skirmish v2
147
0 / 80 Jensens_Range_SagaActivity_v2
245
0 / 10 Yehorivka AAS v1