Squad Servers In United States of America, page 4

Rank Server Players Status Map
273
0 / 40 Logar Valley Insurgency v1
276
0 / 80 Jensen's Range v1
277
79 / 80 Belaya Invasion v3
279
0 / 25 Chora RAAS v1
283
0 / 80 Fool's Road Skirmish v1
284
78 / 80 Chora TC v1
289
0 / 30 Fool's Road AAS v3
290
0 / 80 Chora TC v1
296
0 / 78 Kohat Invasion v2
297
0 / 80 Kokan Valley AAS v2
302
0 / 80 Chora Invasion v1
304
0 / 80 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
308
3 / 12 Jensen's Range v1
312
1 / 80 Kohat AAS v1
317
0 / 80 Chora AAS v1
320
0 / 26 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
323
0 / 20 Mestia Invasion v1
324
0 / 10 Yehorivka RAAS v1
330
0 / 72 Chora Skirmish v1
333
0 / 80 Chora RAAS v1
335
0 / 56 Fool's Road Skirmish v1
342
0 / 80 Belaya Invasion v1
351
0 / 50 Sumari Skirmish v1
352
0 / 80 Jensen's Range v1
354
0 / 80 Jensen's Range v3