Squad Servers In Germany, page 7

Rank Server Players Status Map
511
0 / 80 Kamdesh Invasion v3
514
0 / 40 Jensen's Range v1
534
0 / 80 Yehorivka AAS v1
538
0 / 80 Logar Valley Skirmish v1
539
0 / 20 Jensen's Range v3
555
0 / 80 CAF_Manic-5_RAAS_v3
564
0 / 4 Logar Valley TC v1
565
0 / 78 Kohat RAAS v1
576
0 / 80 Yehorivka AAS v2
580
0 / 80 Al Basrah AAS v1
588

EOW

0 / 20 Logar Valley Insurgency v1
594
0 / 78 Chora Skirmish v1
595
0 / 78 Chora Skirmish v1
596
0 / 80 Yehorivka AAS v1
598
0 / 80 Al Basrah AAS v1
601
0 / 78 Chora Skirmish v1
602
0 / 80 Al Basrah AAS v1
605
0 / 78 Yehorivka AAS v1
608
0 / 78 Belaya Skirmish v1
609
0 / 78 Mutaha RAAS v1
614
0 / 78 Tallil Outskirts RAAS v1
615
0 / 78 Tallil Outskirts RAAS v1
617
0 / 80 Al Basrah Invasion v2
618
0 / 8 Mestia Invasion v1
619
0 / 10 Jensen's Range v3