Squad Servers In Germany, page 7

Rank Server Players Status Map
589
0 / 4 Logar Valley TC v1
592
0 / 10 CAF_Gorodok_Invasion_v1
594
0 / 10 Belaya Invasion v2
602
0 / 80 Gorodok RAAS v5
603
0 / 80 Yehorivka Skirmish v2
606
0 / 80 CAF_Belaya_RAAS_v1
610
0 / 80 CAF_Nanisivik_Invasion_v1
611
0 / 80 Lashkar Valley AAS v2
612
0 / 4 Logar Valley AAS v2
613
0 / 80 Mutaha RAAS v1
614
0 / 40 Belaya Skirmish v1
621
0 / 80 Yehorivka Skirmish v2
638
0 / 80 Wake_Island_Invasion_v1
640
0 / 80 Mestia RAAS v1
647
0 / 80 Al Basrah AAS v1
663
0 / 80 Tallil Outskirts RAAS v4
676
0 / 6 Logar Valley TC v1
678
0 / 80 Al Basrah AAS v1
702
0 / 80 Operation_Bullseye
705
0 / 80 Fool's Road AAS v1
706
0 / 80 Sumari AAS v1
710
0 / 80 Al Basrah AAS v1
715
0 / 80 Al Basrah AAS v1
721
0 / 80 Gorodok Skirmish v1
722
0 / 10 SPM_Mutaha_SKIRM_v1