Squad Servers In Germany, page 4

Rank Server Players Status Map
273
0 / 69 Jensen's Range v3
290
0 / 80 Sumari AAS v3
299
0 / 22 Jensen's Range v1
310
0 / 50 Yehorivka Destruction v1
319
0 / 90 Chora RAAS v1
341
0 / 80 Belaya AAS v2
343
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
344
0 / 10 Sumari AAS v2
353
0 / 40 Fool's Road RAAS v1
358
0 / 16 Logar Valley RAAS v1
360
0 / 10 Logar Valley Insurgency v1
363
0 / 40 Jensen's Range v2
367
0 / 4 Logar Valley AAS v1
368
0 / 20 Logar Valley Skirmish v1
369
0 / 10 Chora Skirmish v1 Night
375
0 / 64 Yehorivka AAS v4
377
0 / 4 Logar Valley AAS v1
383
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1 Nigh
397
0 / 30 Logar Valley RAAS v1
407
German Squad Server powered by Lazy Lizard [LL]
0 / 80 Jensen's Range v3
412
0 / 4 Logar Valley Insurgency v1
417
0 / 10 Logar Valley AAS INF v1
418
0 / 4 Logar Valley Skirmish v1
421
0 / 80 Sumari AAS v3
422
0 / 78 Fool's Road AAS v1